همایش چالش های نظام سلامت

سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار می کند