آرای قابل تجدید نظر

هیأت تجدید نظر انتظامی

فصل اول: آرای قابل تجدید نظر

ماده65- آرای قابل تجدید نظر هیأت های بدوی انتظامی عبارتنداز:

الف- احکام برائت یا محکومیت .

ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.

ماده66- مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیات های بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است .