تبریک شهرداری مشهد برای روز پزشک

آدرس : بلوار طبرسی - مجلسی

آدرس : بلوار مفتح

آدرس : طبرسی شمالی

آدرس : بلوار ناصری خواجه ربیع

آدرس : بلوار کامیاب

آدرس : بلوار مجد

آدرس : بلوار موسوی قوچانی