اطلاعيه شماره 58تاريخ: 11/6/1385 بروز تشنج متعاقب استفاده از ليدوكائين غير مجاز جهت انجام ختنه

اطلاعيه شماره 58

تاريخ: 11/6/1385

بروز تشنج متعاقب استفاده از ليدوكائين غير مجاز جهت انجام ختنه

به اطلاع همكاران محترم مي رساند كه مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها، شش مورد گزارش مبني بر بروز تشنج شديد متعاقب تزريق موضعي ليدوكائين جهت انجام ختنه دريافت نموده است. در پنج مورد از گزارشهاي دريافتي،ليدوكائين مورد استفاده داراي برچسب شركت Panther انگليس بر روي ويال مي باشد كه داروي قاچاق و تقلبي محسوب مي گردد. اين پنج مورد شيرخواران سه الي پنج ماهه اي مي باشند كه پس از تزريق زيرجلدي از ويال مذكور دچار تشنج شده اند. مورد ششم شيرخوار سه ماهه اي است كه به دنبال تزريق موضعي ليدوكائين جهت انجام عمل ختنه دچار status epilepticus گشته، پس از پنج روز عليرغم دريافت اقدامات درماني فوت نموده است. در مورد اخير مشخصات ليدوكائين مورد استفاده نامعلوم مي باشد. با توجه به اينكه ليدوكائين ساخت شركت panther فاقد مجوز بوده و قطعا داروي قاچاق و تقلبي محسوب مي گردد اكيدا توصيه مي شود كه از استفاده وتزريق ويال مذكور خودداري گردد. بديهي است اقدامات قانوني براي شناسايي عوامل ورود و توزيع داروي مذكور در حال انجام است.

از همکاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور، مراتب را از طريق ارسال فرم هاي زرد، نمابر (66417252 ) ويا با تماس تلفني (66404223) به مرکز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها گزارش نمايند.

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي