بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : شنبه, 23 تیر 1403

اجرای احکام

اجرای احکام وتصمیمات هیأت های انتظامی

ماده108- اجراي احكام وتصميمات هياتهاي انتظامي جز در مورد تذكر يا توبيخ شفاهي كه در حضور هيات مديره نظام پزشكي محل صورت مي گيرد ، با دادسراي انتظامي است .

ماده109- احكام برائت و قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب كه از هياتها صادر مي شود، مستلزم اقدام از ناحيه دادسرا نبوده  و ابلاغ راي كفايت دارد.

ماده110- در مورد اجراي حكم تذكر يا توبيخ شفاهي موضوع بند (الف) ماده 28 قانون كه بايد در محضر هيات مديره به عمل آيد، دفتر هيات مديره هماهنگي لازم را به عمل مي آورد .

ماده111- احكام لازم الاجرا عبارتند از :

الف- حكم هيات بدوي كه در مهلت مقرر نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده باشد.

ب- حكم هيات بدوي كه مورد تائيد هيات تجديد نظر قرار گرفته باشد .

ج- حكم هيات تجديد نظركه  پس از نقض راي بدوي صادرشده باشد.

د- حكم هيات تجديد نظر در مورد محروميت از اشتغال در صورتيكه در مهلت مقرر از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد.

ه- حكم هيات عالي در موردمحكوميت كه پس ازنقض راي هيات  تجديد نظر صادر شده باشد.

و- حكم هيات عالي كه  در مقام رسيدگي به درخواست رئيس كل سازمان صادر شده باشد.

ز- حكم قطعي كه از دادگاه تجديدنظردادگستري استان صادر شده باشد.

ماده112- در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط وزارت بهداشت يا دانشگاههاي علوم پزشكي يا مراجع و مقامات مؤسسات بهداشتي و درماني اعم ازدولتي يا غيردولتي به عمل آيد، دادستان ضمن ارسال رونوشت حكم قطعي، دستور اجراي آنرا صادر مي نمايد. خودداري و ممانعت از اجراي دستور، مستوجب تعقيب انتظامي است .

ماده113- رفع ابهام يا اجمال از حكم هياتها، با هيات صادر كننده حكم قطعي است، ليكن رفع اشكالات مربوط به نحوه اجراي حكم با دادسرا است .

ماده114- آموزش نحوه اجراي حكم و نظارت كامل بر چگونگي اجرا با دادستان است . دادستان مي تواند معاون يا يكي از دادياران را به اين منظور تعيين نمايد.

ماده115- هرگاه راي صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرربعضي از ايشان از آن، تجديد نظر خواهي كرده باشند، راي مزبور نسبت به بقيه پس ازانقضاي مهلت تجديد نظرخواهي قطعي ولازم الاجراست.

ماده116- واحد اجراي احكام مكلف است محكوميت هاي صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته را در سوابق انتظامي ثبت و ضبط نموده و يك نسخه از رونوشت حكم را جهت درج در پرونده نظام پزشكي صاحبان حرفه هاي پزشكي پروانه دار، به آن مرجع ارسال نمايد.

ماده 117- چنانچه محكوم عليه در زمان اجراي حكم قطعي محروميت از اشتغال به حرفه مربوط، در امر پزشكي يا حرفه مورد نظر دخالت نمايد، دادستان انتظامي مكلف است علاوه برتعقيب انتظامي محكوم عليه (در مواردي كه محروميت از اشتغال دائم نباشد) فورا مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب جهت تعقيب كيفري به اتهام دخالت غيرمجاز در امور پزشكي اعلام نمايد.

ماده118- دادستان انتظامي مي تواند براي اجراي احكام محروميت، از مقامات وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير مقامات ذي ربط استمداد نمايد.

ماده119- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده يا دستخوش جنون شود، اجراي حكم موقوف مي شود.

ماده120- ابلاغ آراي هياتهاي بدوي و تجديدنظرانتظامي با هيات صادركننده راي بوده و ابلاغ آراي هيات عالي انتظامي با هيات تجديدنظرانتظامي استان مربوط مي باشد.

فصل ششم: نحوه رسيدگي به درخواست مجدد رئيس كل سازمان براي تجديد نظر در آراي قطعي

ماده121- چنانچه رئيس كل سازمان،آراي قطعي هياتهاي بدوي و تجديدنظرانتظامي را خلاف قانون تشخيص دهد، مي تواند از هيات عالي انتظامي درخواست بررسي مجدد پرونده را نمايد.

تبصره- در صورتي كه به تشخيص رئيس كل ، پرونده جهت بررسي به هيات عالي انتظامي ارسال گردد، اجراي راي تا صدور راي هيات عالي متوقف خواهد شد.

ماده122- در صورتيكه هيات عالي پس از رسيدگي هاي لازم ، راي صادره را مخالف قوانين ومقررات تشخيص دهد، آن را نقض و راي مقتضي صادر مي كند، در غير اينصورت قرار رد آنرا صادر مي نمايد .

ماده123- درخواست رسيدگي مجدد نسبت به هر پرونده فقط براي يكبار پذيرفته مي شود.

ماده124- درخواست رئيس كل سازمان فقط مي تواند ناظر به آرايي باشد كه در زمان حكومت قانون جديد صادر شده است .

 

آيين نامه فوق مشتمل بر124 ماده و  33  تبصره ، در جلسه مورخ  4/12/84  به تصويب شوراي عالي سازمان رسيد.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان