بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : شنبه, 23 تیر 1403

سازمان و تشکیلات هیأت بدوی انتظامی

هیأت بدوی انتظامی

فصل دوم :سازمان و تشکیلات هیأت بدوی انتظامی

ماده47- ترکیب اعضای هیات بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است که در قانون آمده است. هیات بدوی دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند .

ماده48- چنانچه هیات بدوی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار می باشد .

ماده49- اعضای هر هیات در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان دبیرهیات برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است. تعیین تعداد جلسات هیات وزمان تشکیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امورتوسط اعضا تعیین میشود.

* تبصره1- مسؤلیت اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب وی با دبیرهیات است و چنانچه هیچیک از ایشان در جلسه حضورنداشته باشند، اعضای حاضرازبین خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه معین می نمایند.

* تبصره2- احکام رئیس  و دبیر هیات بدوی انتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می گردد.

ماده50- اعضای هیات بدوی مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. درصورتیکه بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات بدوی به رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط ، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان